Daar waar de mens centraal staat!

Update: 01-09-2020 Woon in Balans en het coronavirus

Na eerdere berichtgeving begin maart 2020, op 12 maart 2020 en de laatste updates op 15 en 16 maart 2020, leven we vanaf vandaag wederom in een nieuwe realiteit, namelijk: dat de regels rondom het coronavirus versoepeld zijn, maar dat het coronavirus niet weg is!

Bij Woon in Balans namen (en nemen we dus nog steeds) alle berichtgeving over het coronavirus zeer serieus. Niet voor niets hebben we de afgelopen tijd meerdere voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen getroffen om te kunnen anticiperen op eventuele maatregelen die buiten onze invloed liggen. Desondanks vragen wij iedereen die dit leest ook oog te houden voor de realiteit, maar vragen we mensen zich er ook van bewust te zijn dat het Coronavirus nog steeds niet weg is en dat er nog steeds geen vacin is. 

Hoe zat het ook alweer? Op 16 maart 2020 ging de samenleving deels 'op slot' zodat Nederland (en de wereld) gecontroleerd aan het caronavirus kon worden blootgesteld om deze uiteindelijk te kunnen beheersen. Althans dat was de bedoelding. Naar aanleiding van de  ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus daarvoor al, hadden ook wij in ieder geval onze voorzorgsmaatregelen aangescherpt. De toespraak van minister-president Rutte op 16 maart 2020 sterkte ons in onze opvatting dat door ons genomen maatregelen en protocollen aansloten bij wat er van ons verwacht mocht worden. De zorg en de begeleiding voor en van onze cliënten/bewoners ging uiteraard gewoon door. Onze primaire focus lag op dat moment op het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten/bewoners en onze medewerkers. Omdat wij onze bewoners/cliënten, onze medewerkers, maar ook buitenstaanders niet onnodig bloot wide stellen aan een eventuele besmetting van buitenaf, maar ook zelf geen besmetting van het coronavirus wilde overbrengen, hadden we er bij Woon in Balans al voor gekozen om uit voorzorg de (sociale) omgang met anderen buiten Woon in Balans nog verder te beperken. De beperking gold voor een periode van in ieder geval 2 weken, maar zou uiteindelijk zelfs tot 1 juli 2020 duren. Hoewel we er ook alert op zouden blijven dat als de situatie daarom zou vragen -door tussentijds goed het nieuws en alle ontwikkelingen rondom het coronavirus te monitoren- maatregelen en/of beperkingen op- en/of afgeschaald konden worden. In de praktijk betekende dit voor de cliënten/bewoners dat zij in de twee daarop volgende maanden niet meer door medewerkers vergezeld konden worden in het geval van afspraken (zoals een routinematige controle) bij een (huis)arts, tandarts, fysiotherapie, etc. buiten Woon in Balans. Uiteraard werden cliënten/bewoners wel vergezeld in het geval van echte en directe nood(zaak) of spoed. Ook wanneer er afspraken van bezoeken door buitenstaanders aan cliënten/bewoners gepland stonden bij Woon in Balans zelf, zouden de medewerkers de noodzaak van deze bezoeken moeten beoordelen en deze afspraken desnoods moeten verzetten naar een later moment.  

Op dat moment bereikte ons namelijk langs alle kanten berichten dat mensen zich nu toch echt zorgen begonnen te maken en dat begrepen wij. Wij begrepen dat heel goed zelfs!

Toch hoopte we ook dat iedereen zou proberen positief te blijven en te blijven relativeren. Daarom vroegen we ook even aandacht voor de volgende (aantoonbare en voorhanden) cijfers zodat alles misschien weer een beetje in perspectief kwam te staan: 

De normale griep wereldwijd en in Nederland:
Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs a-symptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en leidt dat (door berekening van het oversterftecijfer) tot wel 250.000 tot 500.000 doden.

Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen zoals ouderen (circa 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) of personen met een chronische aandoening. In de periode van 2008 tot en met 2018 is er een geleidelijke toename zichtbaar in het jaarlijkse aantal doden tijdens de griepperiode. In het eerste kwartaal van 2018 was de griepsterfte zelfs uitzonderlijk hoog in Nederland. Het RIVM schatte de oversterfte op 9444 gevallen, de hoogste oversterfte ooit gemeten.

Nu even de cijfers over het coronavirus in Nederland: in Nederland zijn op dit moment 1135 mensen positief getest. 20 mensen zijn inmiddels aan het virus overleden.

Wat schreven wij eerder met betrekking tot het coronavirus
Onderstaande is gebaseerd op richtlijnen en adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en Arboned (arbodienst van Woon in Balans) met betrekking tot het coronavirus. 

Het coronavirus is vastgesteld in Nederland. Woon in Balans vindt het belangrijk om met een gezond verstand om te gaan met alle richtlijnen en adviezen die er tot nu toe circuleren in Nederland en daarbuiten. Omdat Woon in Balans het belangrijk vindt dat we voorbereid zijn op de mogelijke gevolgen voor onze medewerkers én de mogelijke gevolgen voor onze bewoners, conformeert Woon in Balans zich in grote lijnen en voor zover van toepassing, aan wat het RIVM, de GGD en Arboned hierover publiceren. 

In de praktijk betekent dat in dit geval dat alle cliënten/bewoners van Woon in Balans er door alle medewekers van Woon in Balans op gewezen worden dat het echt ontzettend belangrijk is om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD, wat inhoudt dat:

 • bewoners de (sociale) omgang met anderen dienen te beperken en dat zij zich niet naar evenementen of feestjes begeven en/of zich in groepen (buiten Woon in Balans) ophouden;
 • de richtlijnen omtrent evenementen, feestjes en/of het zich ophouden in groepen (buiten Woon in Balans) natuurlijk ook gelden voor alle medewerkers van Woon in Balans;
 • ook het aangaan van nieuwe contacten buiten de huishouding en/of Woon in Balans de bewoners en medewerkers in deze fase ten zeerste afgeraden wordt.  

Daarnaast heeft Woon in Balans een aantal andere voorbereidingen getroffen die in geval van (uiterste) nood, zoals in gevallen van (extreme) schaarste van levensmiddelen en/of medicatie of zelfs na (tijdelijke) sluiting van winkels en/of overige essentiele organisaties, de continuïteit van zorg voor een periode van in ieder geval twee weken kunnen waarborgen. 

Een uitgebreide versie staat hieronder te lezen:

Het aantal besmettingen met het coronavirus (COVID-19) neemt toe in Nederland. De richtlijnen en geboden informatie van het RIVM, de GGD en overige betrouwbare bronnen zijn leidend. Aanvullend daarop heeft ArboNed een werkgeversadvies opgesteld gericht op de werksituatie. Dit werkgeversadvies dient als hulpmiddel om werkend Nederland gezond en veilig aan het werk te houden en de medische en maatschappelijke gevolgen van de huidige corona-uitbraak te beperken. Bij Woon in Balans vindt er bij het volgen van deze adviezen en protocollen tevens een preventieve en positieve wisselwerking plaats tussen de medewerkers en bewoners en vice versa. De praktische handvatten helpen bij het opzetten van een bedrijfs- en zorgcontinuïteitsplan inclusief risicoprofiel en bij het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Op deze pagina: https://www.arboned.nl/coronavirus vindt u het werkgeversadvies en alle actuele informatie omtrent de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers op een rij.

Medewerkers en bewoners van Woon in Balans volgen in ieder geval het door het RIVM en de GGD beschreven advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
Praktische handvatten en de belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • regelmatig handen wassen
 • hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • geen handen schudden

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Symptomen nieuw coronavirus
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Nederland
Het is mogelijk dat het virus vaker in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. Bij patiënten in Nederland met het virus zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD zal alle contacten monitoren om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding
Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Contact met de huisarts
Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celsius) én luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) én heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus óf ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ben je in één van deze gebieden geweest én heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.

Met betrekking tot de zorgcontinuïteit neemt Woon in Balans de volgende voorzorgsmaatregelen: 

 • zonder verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie kunnen de medewerkers gewoon aan het werk. Zij dienen hun gezondheidssituatie gedurende twee weken nauwgezet te controleren (klachten, koorts);
 • het heeft geen zin om medewerkers die geen klachten hebben, te testen op het coronavirus; 
 • als deze medewerkers ook maar de geringste verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie krijgen, moeten zij thuisblijven en direct contact opnemen met de bedrijfsarts. Vanaf dit moment moeten zij de sociale omgang met anderen beperken, liefst geen enkel nieuw contact buiten het huishouden aangaan, en absoluut groepen zoals bijv. het bezoeken van feestjes, vermijden; 
 • de bedrijfsarts moet vaststellen (desgewenst in overleg met ziekenhuis-responseteam) of de medewerker behoort tot de groep kritische medewerkers. Indien dat het geval is, wordt na tenminste twee dagen klachten, een coronavirus test uitgevoerd*). Indien negatief dan kan de medewerker gewoon weer aan het werk. De bedrijfsarts volgt het ziektebeeld en besluit zo nodig anders over de werkinzet;
 • behoort de medewerker niet tot de groep kritische medewerkers, dan blijft hij/zij thuis tot één dag nadat de klachten voorbij zijn. De bedrijfsarts volgt het ziektebeeld en besluit zo nodig anders over de werkinzet;
 • bij elke progressie van de klachten van bovenstaande medewerkers (kritische of niet-kritische) in de eerste twee weken na terugkomst c.q. blootstelling, tot hoesten, koorts en/of benauwdheid, moet medewerker direct telefonisch contact opnemen met de huisarts om te beoordelen of een bemonstering ten behoeve van een test op het nieuwe coronavirus geïndiceerd is. Tevens wordt de bedrijfsarts verwittigd van de verandering in gezondheidssituatie;
 • een voorraad (geconserveerd) eten/drinken en medicatie voor een periode van tenminste twee weken.

*) Afhankelijk van de situatie kunnen ziekenhuizen kiezen voor een afwijkend beleid, bijv. wanneer de capaciteit van de lokale zorg te zeer onder druk komt door personen met milde klachten direct naar huis te sturen. Indien medewerkers luchtwegklachten krijgen zonder koorts, benauwdheid of algemeen ziekzijn kan ervoor gekozen worden de medewerker door te laten werken en te testen op infectie door het nieuwe coronavirus. Het beleid wordt daarna vormgegeven conform bovenstaande.